Grupu un individuālais trenneris

Grupu un individuālais trenneris

ieslēgts Jūlijs 27, 2018

Grupu un individuālais trenneris

Grupu un individuālais trenneris
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Grupu un individuālais trenneris

DIGITĀLĀ METANOZĪME nosaka nēsātāja kompetences veidot, koordinēt un ieviest augstas kvalitātes neformālās izglītības aktivitātes saskaņā ar apmācamo vajadzībām. Tas vienlaikus ietver arī spēju strādāt ar heteroseksistiskām jauniešu grupām, vienlaikus vadot iekļaujošas un iesaistošas neformālās izglītības aktivitātes, kā arī spēju nodrošināt jauniešu individuālu vadību un atbalsta nodrošināšanu

 

Nevardarbīgs komunikators

By Zemgale
ieslēgts Jūnijs 5, 2018

Nevardarbīgs komunikators

Nevardarbīgs komunikators
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Nevardarbīgs komunikators
Nevardarbīgs komunikators demonstrē spēju izmantot efektīvas komunikācijas tehnikas, kas veicina sadarbību, pašanalīzi un jaunu iemanu apgūšanu strādājot individuāli un grupās 
Mācību mērķi
 • Zināšanas par nevardarbīgām komunikācijas (NVK) metodēm: zināšanas, kā veidot saiknes, kas veicina nesavtīgu savstarpējo sadarbību, dodot un gūstot
 • Zināšanas, kā veidot organizācijas, kas veicina nesavtīgu savstarpējo sadarbību, dodot un gūstot
 
 • Spēj veikt novērojumus bez emocionālās saites izveidošanas attiecībās un spēj novērtēt konkrēto situāciju
 • Spēja komunicēt empātiski bez vainas apziņas, bez aizvainojuma, vainošanas un iebiedēšanas
 • Spēja dalīties ar resursiem, lai ikviens iegūtu
 
 • Spēj izprast savstarpējo saistību starp indivīdiem
 • Spēj un vēlās sadarboties ar citiem, lai nodrošinātu visu iesaistīto vajadzības
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Konfliktu vadītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 16, 2018

Konfliktu vadītājs

Konfliktu vadītājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Konfliktu vadītājs
Konfliktu vadītājs darbā ar grupām un atseviškiem cilvēkiem individuāli demonstrē spēju transformēt iespējamo konfliktu konstruktīvā diskusijā un vadīt to līdz miermīlīga risinājuma rašanai, kā arī novērst atriebības iespējamību pēc konflikta. 
Mācību mērķi
 • Pārzina veidus, lai analizētu un raksturotu  konfliktus
 • Pārzina indivīda biogrāfijas, nereti refleksīvos veidus, reaģējot konflikta situācjās
 • Pārzina kā veidot pušu sadarbību, kas atbilst SMART principiem  konflikta risinājumā (specifisks, izmērāms, sasniedzams, reāls un ir ierobežots laikā
 
 • Spēja atpazīt konfliktu un risināt to racionālā, sabalasētā un efektīvā veidā
 • Spēj pārveidot indivīda pozīciju no nespējas / antagonisma uz spēju un toleranci
 • Aktīva klausītaja prasmes
 • Jautājumu uzdošanas un neskaidrību noskaidrošanas prasmes: saredz gan faktus, gan kontraversālos punktus konflikta būtībā
 
 • Atvērta domāšana, pozitīva un atvērta domāšana un citu pieņemšana bez nosodījuma
 • Jutīgs un uzticams, veicinot jauniešos iejūtību un atvērtību
 • Spēja izprast un palīdzēt dalībniekiem izprast vienam otru  un to redzējumu
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

Aktīvs klausītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 17, 2018

Aktīvs klausītājs

Aktīvs klausītājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Aktīvs klausītājs
Aktīvs klausītājs demonstrē spēju izmantot aktīvās klausīšanāš spējas, lai iedrošinātu grupu vai individuālus cilvēkus panākt paša risinājumus, nodrošinot neitrālus un drošus apstākļus, kuros notiek sarunas 
Mācību mērķi
 • Pārzina komunikācijas modeļus
 • Pārzina aktīvas klausīšanās tehnikas
 
 • Spēja pievērst uzmanību
 • Spēja pārfrāzēt un apkopot iegūto informāciju no citiem, tajā skaitā emociju skaidrošanas spējas
 • Spēja nodrošināt atgriezenisko saiti bez pārmetumiem
 • Spēja pārfrāzēt informācijuno otra cilvēka un rast konstruktīvu risinājumu
 
 • Skaidri parāda verbālās un neverbālās  zīmes, kas apliecina aktīvu klausīšanos
 • Empātiskums
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Risku vadītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 18, 2018

Risku vadītājs

Risku vadītājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Risku vadītājs
Risku vadītājs demonstrē spēju identificēt un vadīt riskus (vai iespējamos draudus), kas var ietekmēt jauniešus, jauniešu darbiniekus, jaunatnes darba organizāciju un kopienu, kurā šis darbs notiek 
Mācību mērķi
 • Pārzin riska vadības konceptus
  • Pārzina veidus un stretēģijas risku mazināšana un spēj minimizēt kāda ievainošanas iespējamību
 
 • Spēja ieraudzīt un analizēt riskus
 • Spēj iegūt papildspēkus un ziņot par negadījumu
 • Spēj veidot labi sagatavotu, faktos balstītu krīzes vadības plānu
 • Spēj nodrosināt ātru reakciju/risinājumu krīzes situācijā
 
 • Sniedz atgriezenisko saiti par riskiem, pirms tālākas attīstības
 • Spēj saglabāt mieru un kontroli krīzes situācijā
 

PRASĪBAS:

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Neverbālās komunikācijas komunikators

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Neverbālās komunikācijas komunikators

Neverbālās komunikācijas komunikators
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Neverbālās komunikācijas komunikators
Neverbālās komunikācijas komunikators demonstrē spēju uztvert un interpretēt neverbālāš komunikācijas signālus strādājot individuāli vai ar grupām , lai nodrošinātu pēc iespējas labāku mācīšanos un attīstību 
Mācību mērķi

Pārzina neverbālās komunikācijas aspektus (sejas izteiksmes, runas veidus, žestus, ķermeņa valodu, stāju, uzvedību, paradumus, elpas trūkumus un citas ķermeņa reakcijas)

 
 • Spēja izmantot, atpazīt un skaidrot ķermeņa reakcijas neverbālā komunikācijā pieņemamā un saprotamā veidā
 • Spēj pielāgot balss tembru, žestus un sejas izteiksmes  saziņa ar sarunu biedru
 
 • Atvērts kultūru dažādībai
 • Augsta līmeņa empātija
 • Iedvesmo citus veikt pozitīvas attieksmes izmaiņas savā uzvedībā
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram

 

 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Iekļaušanas stratēģis

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Iekļaušanas stratēģis

Iekļaušanas stratēģis
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Iekļaušanas stratēģis
Iekļaušanas stratēģis demonstrē spēju atpazīt dažādas individuālās vajadzības un ieviest iekļaujošas stratēģijas , lai iekļautu dažādu social slāņu pārstāvjus un , tādejādi ļaujot un palīdzot viņiem sasniegt viņu potenciālu 
Mācību mērķi
 • Zina par ANO konvenciju par cilvekiem ar īpašām vajadzībām
 • Pārzina metodes iekļaujošai izglītības jomā
 
 • Spēj atpazīt jebkura dalībnieka īpašās vajdzības
 • Spēj nodrošināt neuzbāzīgu atbalstu un sekošanu līdzi cilvēkiem ar ierobežotām iespējām
 • Spēj veiksmīgi iesaistīties un pārvarēt situācijas, kurās nepieciešams risināt atstumšanu
 
 • Izrāda cieņu dažādībai
 • Cieņa pret visiem indivīdiem, pret viņu vājajām un stiprajām pusēm un īpašībām
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Grupas vadītājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Grupas vadītājs

Grupas vadītājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Grupas vadītājs
Grupas vadītājs demonstrē spēju organizēt macību procesu grupā, nodrošinot vadību, kad tas nepieciešams bez īpaši lielas iejaukšanās grupas dinamikā 
Mācību mērķi
 • Pārzina grupas dinamiku
 • Pārzina veidus, kā nodrošināt visatbilstošāko vidi grupas izglītošanai.
 
 • Spēj pārvaldīt  grupas dinamiku, vajadzības un iepriekšējo pieredzi
 • Spēj identificēt dažādas lomas un sadalīt atbildības grupā
 • Spēja veicināt efektivitāti grupu darbā, sadarboties un panākt savstarpējo sinerģiju starp grupas biedriem
 
 • Izrāda sapratni un izprot apmācamo vajadzības un jūtas
 • Stiprina apmācāmo neatkarību un tocot viņu spējām un potenciālam
 • Spēja risināt konfliktus un pieņemt dažādus viedokļus
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

NFI Programmu izstrādātājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

NFI Programmu izstrādātājs

NFI Programmu izstrādātājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
NFI Programmu izstrādātājs
NFI Programmu izstrādātājs demonstrē spēju radīt, ieviest un vadīt efektīvas neformālāš izglītības programmas 
Mācību mērķi
 • Zināšanas par neformālās izglītības  (NFI) aktivitātēm, kuras notiek ārpus formālās izglītības sistēmas
 • Piemēro didaktiskās metodes un saturu, lai uzlabotu mācīšanās iznākumu jaunatnes izglītošanā
 
 • Spēj noteikt apmācību mērķus
 • Spēj atpazīt iepriekšejās pieredzes un grūtības mērķa grupā, lai  izvēlētos atbilstošākās neformālās izglītības metodes
 • Spēj pielietot plašu spektru neformālo izglītības metožu un aktivitāšu kopumu, piemēram, komandas veidošanas aktivitātes, mazu grupu darbu, izmantot dažādu diskusiju formātus, individual un grupu darba metodes – prezentācijas, iesildīsanās spēles, labo prakšu piemērus u.c. metodes
 • Spēj izvērtēt apmācību iznākumu
 
 • Izrāda proaktīvu attieksmi
 • Spēj būt radošs un pielāgoties
 • Izrāda aizrautību pret grupas dinamiku
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Efektīvs izvērtētājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Efektīvs izvērtētājs

Efektīvs izvērtētājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Efektīvs izvērtētājs
Efektīvs izvērtētājs demonstrē spēju attīstīt izvēŗtēšanas prakses, lai novēŗtētu un ieviestu atbisltošas izmaiņas darbā ar indivīdiem un grupām 
Mācību mērķi
 • Pārzina izvēŗtēšanas terminoloģiju un definīcijas
 • Saprot dažādas izvēŗtētāju lomas
 • Pārzin izvērtēšaanas metodes
 
 • Spēj izvērtēt uzstādītos mērkus, noformulēt jautājumus, kritērijus un indikatorus
 • Spēj izvēlēties un izmantot atbilstošāko metodoloģiju un pieejas izvēŗtēšanas procesā
 • Spēj analizēt iegūtos datus un komunicēt iegūtos rezultātus atbilstošā veidā
 • Spēja attīstīt un izstrādāt atbilstošu gala izvēŗtēšanas ziņojumu
 
 • Sistemātisks cilvēks, kurš spēj analizēt situāciju un reflektēt par izmantotajām praksēm
 • Izbauda profesionālo attīstību
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze

Mācīties prasmes veicinātājs

By Zemgale
ieslēgts Jūlijs 26, 2018

Mācīties prasmes veicinātājs

Mācīties prasmes veicinātājs
neformālās mācīšanās
Nozīmītes detaļas
Mācīties prasmes veicinātājs
Mācīties prasmes veicinātājs demonstrē spēju veicināt citu grupas indivīdu spēju turpināt pašu attīstību un macīties gribu, atbalstot viņus bez pārlieku lielas iejaukšanāš grupas dinamikā 
Mācību mērķi
 • Zina par veidiem labvēlīgas mācīšanas vides nodrošināšanai
 • Pārzin pētniecības metodes un procedūras, lai novērtētu iepriekšējo pieredzi, mācīšanās vajadzību noteikšanu, pieprasījuma noteikšanu, motivāciju un apmācāmā vēlmes
 
 • Spēj atpazīt individuālās vajadzības, šaubas un problēmjomas
 • Spēj palīdzēt apmācāmajam izmantot un attīstīt prasmes, nodrošinot vadību, atgriezenisko saiti un padomu mācību procesā
 • Prasmju veicināšana un vadība/mentorings
 
 • Izrāda sapratni attiecībā uz apmācāmā jūtām un vajadzībām
 • Stiprina apmācāmā neatkarību un ticību to esošajām spējām un potenciālam
 • Spēj būt pacietīgs, empātisks un neatlaidīgds
 

Dalībniekiem jāspēj veiksmīgi veikt zemāk minētos uzdevumus pirms tiek pieškirta nozīmīte

Minimālais standarts:

 • Aktīvi iesaistījās visā TC/ brīvprātīgo programmā un vai praksē
 • Aizpildīja pašnovērtējuma aptauju
 • Sniedza atgriezenisko saiti trenerim vai mentoram
 • Atgriezeniskās saites uzdevumi
 • Gadījuma izpēte
 • Pabeigta darbnīca ar jauniešiem 2 mēnešus pēc apmācībām
 • Problēmu risināšanas un simulāciju spēles specifiskos apmācību jautājumos
 • Saņēma vismaz 80% beigu testā
 • Veikta kritiska notikuma analīze