Par projektu

  • Home
  • /
  • Par projektu

Par projektu

Par projektu

Ar šo projektu vēlamies veicināt atvērto digitālo nozīmīšu (no angļu val. Open Badges) lietošanu, lai veicinātu jaunatnes izglītotāju profesionalizāciju un atzītu iegūtās kompetences divās jomās - jaunatnes mobilitātes atbalsts un neformālā izglītība jauniešiem.

Jaunatnes darbinieku kompetences ir nepārtrauktā Eiropas Komisijas uzmanības lokā. Eiropas jaunatnes stratēģija (2009) norāda uz vajadzību "aprīkot jaunates darbiniekus ar profesionālām iemaņām un veicināt jaunatnes darbinieku zināšanu atzīšanu ar atbilstošiem Eiropā izveidotiem rīkiem (Europass, EQF, ECVET). 2010.gada Briseles rezolūcijā par jaunatnes darbu EK tiek aicināta attīstīt "instrumentus, kas reģistrē jaunatnes darbinieku un līderu kompetences, kas tālāk palīdzētu atpazīt un novērtēt Eiropas jaunatnes darba kvalitāti."

Eiropas Padomes secinājumi par kvalitatīva jaunatnes darba attīstību, labklājību un jauniešu sociālo iekļaušanu (2013) uzsver kvalitatīva jaunatnes darba svarīgumu un vajadzību pēc "atbilstošām novērtēšanas sistēmām. Tādas sistēmas, kas palīdz jaunatnes organizācijām, programmām un aktivitātēm un var uzlabot organizatorisko kapacitāti un efektivitāti, kā arī nodrošināt publisku jaunatnes darba redzamību un ietekmi."

Eiropas Padomes 2012.gada 20.decembra rekomendācijas par neformālo un pašmācības izglītību (2012/C 398/01) atbalsta inovatīvu rīku attistību neformālās un pašmācības izglītības identificēšanai, dokumentēšanai un atzīšanai.

Komisija arī uzsver, ka inovatīvās mācīšanas un mācīšanās nolūkā, izmantojot jaunās tehnoloģijas un atvērtos mācību resursus (SWD(2013) 341), izglītības un apmācību organizācijām būtu "jāizpēta, kādā veidā jau izveidoti un apvienoti rīki iemaņu atzīšanai, kā, piemēram, digitālās atvērtās nozīmītes (Open Badges), var tikt pielāgotas jaunatnes apmācītājiem."

Mozilla atvērtās digitālās nozīmītes ir balstītas uz spēliskošanu (gamification), balstītas uz datorspēļu uzbūves elementiem un spēļu principiem izglītības un profesionālās dzīves kontekstā, tādējādi aktīvi iesaistot mērķa grupu.

Projekta partneri ir veikuši vajadzības analīzi pirms šī projekta iesniegšanas. Projekts specializējas atvērto digitālo nozīmīšu lietošanā ar mērķi identificēt un atzīt partneru pieredzē balstītus rezultātus, kas balstīta arī uz Eiropas Komisijas politikas dokumentu analīzi.

Jaunatnes organizācijas var lietot Mozilla atvērtās digitālās nozīmītes, lai atzītu darbībā balstītus sasniegumus (piemēram, veicot specifiskus darba uzdevumus, attīstot darbā balstītas iemaņas un transversālās prasmes, atbalstot vienaudžu mācīšanos utt). Jauniešu apmācītāji var izmantot atvērtās digitālās nozīmītes, lai parādītu savas kompetences. Šīs nozīmītes var tikt apkopotas no dažādiem avotiem, taču pievienotas lietotāja kontam (virtuālajai nozīmīšu mugursomai).

Mūsu partneri